За проекта

Всичко за нашия проект срещу дигиталното замърсяване.

Зад всяко текстово съобщение, което изпращате, за всяко телефонно обаждане, което правите, или видео, което качвате или изтегляте, стоят огромни центрове за данни. Телекомуникационните мрежи и центровете за данни консумират много енергия, за да обслужват нуждите ни, а повечето центрове за данни продължават да се захранват с електроенергия, произведена от изкопаеми горива.

Това е потреблението на енергия, за което не си даваме сметка.

Очаква се, че през следващите двадесет години въглеродният отпечатък на тези устройства в света ще представлява 14% от общия. Инициативата GreenCo, съфинансирана от програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, има за цел да повиши осведомеността относно екологичния ефект от прекомерната употреба на данни и да предложи лесни за изпълнение решения за неговото намаляване.

Административна информация за проекта

we raise awareness GreenEco Team

Целеви групи

Основна

Ученици между
15 и 29 години.

Primary target

Вторична

Центрове за обучение по ИКТ, ИКТ компании и широката общественост.

Secundary Target

Консорциумът се състои от три образователни институции, специализирани в ИКТ сферата, в рамките на средното и висшето образование, както и от мрежа от партньори, работещи по развитието на образованието в областта на дигиталните професии, и научноизследователска организация, подпомагаща развитието на конкурентоспособност на ИКТ индустрията и дигиталното предприемачество.

Всички те се фокусират върху развитието, трансфера на иновативни практики и знания на местно, регионално и европейско ниво, като заедно ще изследват и разработват общите резултати на проекта.

We raise awareness towards the younger population
Планираме да създадем следните резултати (интелектуални продукти):
Също така ще осигурим устойчивост на всички наши комуникации и връзки.

Публично достъпни документи

Проектното предложение с подробна информация за проекта, както и други свързани с него документи са достъпни тук.